Σφάλμα του Android Studio: Σφάλμα (147, 17): 'DevMem2D_ <unsigned char>' έχει καταργηθεί [-Werror, -Αντιπροσωπευτικές δηλώσεις]

Mahdi Askarirad 07/30/2017. 0 answers, 20 views
c++ android-studio android-studio opencv android-ndk android-ndk opencv-stitching

Όταν προσθέτω κάποια από αυτές τις γραμμές:

#include "opencv2/stitching/detail/autocalib.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/matchers.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/motion_estimators.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/seam_finders.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/warpers.hpp"
#include "opencv2/stitching/warpers.hpp" 

σε ένα αρχείο .cpp, δίνει τα ακόλουθα σφάλματα:

Error:(147, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(148, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(149, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(150, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]

Error:Execution failed for task ':app:ndkBuild'. 

Διαδικασία 'εντολή' / home / dev / Android / Sdk / ndk-bundle / ndk-build '' τελειωμένη με μη μηδενική τιμή εξόδου 2

Ωστόσο, όταν προσθέτετε άλλες #include ... λειτουργεί καλά. FYI εντελώς λεπτό του στα παράθυρα από λάθος στο ubuntu.

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags