Πώς να δημιουργήσετε το OpenCV για Android χρησιμοποιώντας το Clang και το τελευταίο NDK r15b

Truggvy 07/26/2017. 0 answers, 56 views
android android opencv android-ndk android-ndk clang opencv4android

Πώς μπορώ να δημιουργήσω το OpenCV για Android χρησιμοποιώντας το Clang και το πιο πρόσφατο NDK r15b; Στον πιο πρόσφατο φάκελο toolchains NDK r15b δεν υπάρχουν ειδικοί υποφακέλοι με Clang, εκτός από το llvm και το script android.toolchain.cmake αγνοεί llvm υποφάκελο llvm . Έτσι δεν μπορώ να καταλάβω πώς να κάνει τα πράγματα να λειτουργούν;

1 Comments
VP. 08/22/2017
Ήταν σε θέση να δημιουργήσετε OpenCV για Android χρησιμοποιώντας Clang;

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags